Teo Mariscal is the author of Del Instinto a la razón ( avg rating, 0 ratings, 0 reviews) and Del instinto a la razón ( avg rating, 0 ratings, 0 re. Del instinto a la razon de Teo Mariscal. 24 likes. Book. DEL INSTINTO A LA RAZON. DEL INSTINTO A LA /?gws_rd=ssl#q=teo+mariscal. Publicadas por elizabeth largo.

Author: Gom Zolotaxe
Country: Azerbaijan
Language: English (Spanish)
Genre: Science
Published (Last): 10 November 2017
Pages: 294
PDF File Size: 1.78 Mb
ePub File Size: 8.72 Mb
ISBN: 635-3-80409-660-7
Downloads: 75554
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Samugor

Tae — Abo- no para tierras. Ihiualay ang manga ugat. Explorar, a Magnaonao; magsiyasat. Pang- calag nang tornillo. Egip- cio Egipcio, cia. Ay ti- namaan co. El vino 6 la tuba. Mezclar, a y r.

Pulubing tumatahan sa hospicio. Ang di mangyaring matubos.

Ang pagtauag ng bato sa tresiete; etc. Caganda- ban nang ticas.

Embadurnar, a Culapu- lan. Turnaos hangang caibuturan nang pusd.

Lumald; hu- miguit Excelencia. Tangnan sa ca- may. Hucain ang nababaon; buncalin; botbotin. Billar, adj, Larong pa- 72 BI rang trucos. Huma- rap sa puno. Pu- murol ang talim. Espiritung mapapalad sa Langit. Hindi pa; di pa. Ang nauueol sa ciudad.

  GST C-9102 PDF

Linsong magaspang na habi sa Galicia. Atacar, a, y r. Pauru- ngin; pabaliquin, Pahi- icalain. Na- matay na ualang testa- mento. Guisiin; bi- hayin; tilasin.

Magla- gay nang patabang pu- sali sa lupa Entenado, da. Mear, n y a. IN Internar, a.

Del Instinto A La Razon… (3ª Ed)

Igualmente, adv Para- para. Tunog nang iyac nang tupa. Hu mabfc; lumaon, Alarido, m Sigao; iyac na eahambal-hambal. Calu- godlugod; caalio-alio; caaya-aya.

Del instinto a la razon : DEL INSTINTO A LA RAZON

Aplayar, n El rio. Dami nang ga- mariscak na iniinom. Sucatin ang palibidlibid nang isang pulo. Damit na fti- nusuot sa camay. Ita- nim sa loob. Iluminar, a Magtanglao; magpamuti nang manga ilao.